சமீபகால விவாதங்கள்

ஆசிரியர்களாகிய நமக்குள் எவ்வளவு பேர், ஆசிரியர்களாகிய நம்மால் வருங்காள சந்ததியினர்கள்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஐன 20, 2015

வீட்டுப்பாடம் என்றால் என்ன? வீட்டுப்பாடத்தின் தேவை என்ன? வீட்டுப்பாடம் எவ்வாறெல்லாம் இருக்கலாம்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | டிச 19, 2014

ஆரம்ப வகுப்புகளில், குழந்தைகளுக்கு மொழித்திறனை வளர்க்க, எந்தெந்த வகையான வகுப்பறைச்சூழலை...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | நவ 30, 2014

நான் சில பள்ளிகளில், ஆர்வம் மிகுந்த ஆசிரியர்கள் தனது அலைப்பேசியிலுள்ள வசதிகளை, குழந்தைகளுக்கு...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | அக் 29, 2014

இப்போதுள்ள பள்ளிகளில், சமூகத்தின் பங்கு முக்கியமானதா? தேவையானதா? அவ்வாறெனில், பள்ளிச்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | செப் 16, 2014

ஆசிரியர்களாகிய நமக்கு கற்றல்-கற்பித்தலில் சுதந்திரம் உள்ளதா? வேண்டுமா? அவ்வாறு சுதந்திரம்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | செப் 05, 2014

வகுப்பறையில் ஆசிரியர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கற்றல்-கற்ப்பித்தலுக்கு சுதந்திரம் உள்ளதா?...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஆக 27, 2014
ஒரு ஆசிரியராக...
ஆக்கியோர் Tamil Editor | மே 28, 2014

பள்ளியில் சமூக அறிவியலை எவ்வாறெல்லாம் கற்கலாம்? உதாரணமாக, எனது பள்ளி அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்ள...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஏப் 05, 2014

பள்ளிகளில் குறிப்பாக அரசு சாரா தனியார் பள்ளிகளில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் நாட்குறிப்பு என்று ஒன்று...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஐன 30, 2014

(உதாரணத்திற்கு) : அறிவியல் பாடமான நீர் சுழற்சி பற்றி நடத்தும் போது, தமிழ் மொழியில் அது தொடர்பான...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | டிச 17, 2013

S.ஸ்ரீதர், ஆசிரியர் பயிற்றுனர், காட்பாடி
பூஜ்யத்தின் வரலாறு
இன்று நீங்கள்...

ஆக்கியோர் Sridhar | செப் 03, 2013

பக்கங்கள்