காலநிலையும் இயற்கை தாவரங்களும்

 

இச்செய்முறைத்தாள், புவியியலிலுள்ள "காலநிலையும் இயற்கை தாவரங்களும்", மகிழ்ச்சியுடன் கற்க உதவும்.

இணைப்புஅளவு
natural_vegetation.docx489.18 KB
climate.docx191.78 KB
solutions.docx14.53 KB
19439 registered users
7743 resources