இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்கள்

இப்பயிற்சித்தாள், மாணவர்களை இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் செயல்பாடுகளைஆடையாளம் கண்டு, அதனை வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்கு உதவுகின்றது.

இணைப்புஅளவு
iyrrpiyl_mrrrrum_veetiyiyl_maarrrrngkll.pdf149.41 KB
19297 registered users
7711 resources