அலகுகள்

ஆரம்ப வகுப்புகளில் பயிலும் குழந்தைகளுக்கு, எடையின் அளவீடுகள் குறித்த செய்முறைத்தாளை இங்கு காணலாம்.

இணைப்புஅளவு
alkukll.docx206.24 KB
19178 registered users
7446 resources