வகுப்பறை வளங்கள்

குழந்தைகளை சிந்திக்க வைப்பதற்கு(higher order thinking) இது போன்ற பயிற்சி தாள்களைக் கொடுத்து அவர்களது மூளையைப் பயன்படுத்தச் செய்யலாம்.

கழித்தலுக்கான மாதிரி கணக்கும், அதற்கு எவ்வாறு தீர்வு காணலாம் என்கிற முறையும், அது போன்று வேறு சில வினாக்களுக்கு விடை எவ்வாறு காணலாம் என்று குழந்தைகளை யோசிக்க வைப்பதற்கு இந்த செய்முறைத்தாள் ஏதுவாக இருக்கும்.

In this article, teacher Iraivasan, GGHS, Mducarai, Puducherry, shares his experience of teaching basic grammar to primary class children with relevant specific examples.

This is taken from "Thisaimaani"(journay-3), published for the teachers, at Puducherry.

குழந்தைகளை சிந்திக்க வைப்பதற்கு(higher order thinking) இது போன்ற பயிற்சி தாள்களைக் கொடுத்து அவர்களது மூளையைப் பயன்படுத்தச் செய்யலாம்.

குழந்தைகளை சிந்திக்க வைப்பதற்கு(higher order thinking) இது போன்ற பயிற்சி தாள்களைக் கொடுத்து அவர்களது மூளையைப் பயன்படுத்தச் செய்யலாம்.

குழந்தைகளை சிந்திக்க வைப்பதற்கு(higher order thinking) இது போன்ற பயிற்சி தாள்களைக் கொடுத்து அவர்களது மூளையைப் பயன்படுத்தச் செய்யலாம்.

குழந்தைகளை சிந்திக்க வைப்பதற்கு(higher order thinking) இது போன்ற பயிற்சி தாள்களைக் கொடுத்து அவர்களது மூளையைப் பயன்படுத்தச் செய்யலாம்.

குழந்தைகளை சிந்திக்க வைப்பதற்கு(higher order thinking) இது போன்ற பயிற்சி தாள்களைக் கொடுத்து அவர்களது மூளையைப் பயன்படுத்தச் செய்யலாம்.

இக்காணொலிக்காட்சியில் காடுகளைப்பற்றிப் பார்க்கலாம்.

 

நன்றி: Vigyan prasar

இக்காணொளிக்காட்சியில் உணவுச் சங்கிலியைப் பற்றி பார்க்கலாம். 

நன்றி: vigyan prasar.

பக்கங்கள்

18314 registered users
7142 resources