நிழல்

"சில பாட புத்தகங்களில் “நற்பகல்” என்பது சூரியன் தலைக்கு நேராக இருக்கும் நேரம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கும். உண்மையில் சொல்லப்போனால் அது தினமும் காண முடியாத/ தினமும் நிகழாத ஒன்றாகும்." அவ்வாறெனில் உண்மையில் உச்சியில் சூரியன் எப்போது இருக்கும்?

இதற்கான பதிலை, IUCAA ஐ(The Inter-university centre for Astronomy and Astrophysics- வானவியல் மற்றும் வான இயற்பியலுக்கான அனைத்துப்பல்கலைக்கழகம், பூனே ) சார்ந்த அரவிந்த் அவர்கள் எழுதிய "zero shadow moment" என்ற கட்டுரையில் காணலாம். அதை தழுவி தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டதே இக்கட்டுரை.

குழந்தைகள் கதைகள் கேட்க மிகவும் பிரியப்படுவார்கள். பள்ளிகளில், குழந்தைகளின் மொழி அறிவை மேம்ம்படுத்துவதற்கும், நீதியைப் புகட்டுவதற்கும், கதைகள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால், கதைகள் மொழி மற்றும் நீதிபோதனை அறிவியல் வகுப்புகளில் மட்டும் சொல்லப்ப்டுகின்றன. ஆனால், விஞ்ஞானப் பாடத்தை கற்பிப்பதற்குக் கதைகள் சொல்லும் பாணி பயன்படுமா என்பதைப் பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது நினைத்துப் பார்த்தது உண்டா ?  இந்தக் கட்டுரையில் கதைகள் சொல்லுவதன் மூலம் விஞ்ஞானத்தை மனத்தை ஈர்க்கும்படிக் கற்பிப்பதும் - கற்பதும்  எவ்வாறு செய்யமுடியும் என்பது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.   

18473 registered users
7227 resources