சூரியன்

விண்ணில் காணப்படும் அந்த ஒளியை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது? என்பதை பாய்வு நிரல்படம் (Flow chart) மூலம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் "ஹோலி"(Holly) அவர்கள், "தி லீக் ஆஃப் லாஸ்ட் காஸஸ்"(The League of Lost Causes) என்ற நிறுவனத்தை உருவாக்கியவர். 

"சில பாட புத்தகங்களில் “நற்பகல்” என்பது சூரியன் தலைக்கு நேராக இருக்கும் நேரம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கும். உண்மையில் சொல்லப்போனால் அது தினமும் காண முடியாத/ தினமும் நிகழாத ஒன்றாகும்." அவ்வாறெனில் உண்மையில் உச்சியில் சூரியன் எப்போது இருக்கும்?

இதற்கான பதிலை, IUCAA ஐ(The Inter-university centre for Astronomy and Astrophysics- வானவியல் மற்றும் வான இயற்பியலுக்கான அனைத்துப்பல்கலைக்கழகம், பூனே ) சார்ந்த அரவிந்த் அவர்கள் எழுதிய "zero shadow moment" என்ற கட்டுரையில் காணலாம். அதை தழுவி தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டதே இக்கட்டுரை.

இந்தச் செய்முறைத்தாள் சிறந்த எதிர்காலத்தின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு  மாணவர்களுக்கு கீழ்க்கண்டவைகளைப் புரிய வைக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது

  1. பல்வேறு வகையான எரிபொருட்கள்
  2. எரிபொருளின் அவசியம்
  3. பல்வேறு உத்திகளின் மூலம் எரிபொருட்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் திறமிக்க முறையில் பயன்படுத்துதல்.

 

 

 

 

18456 registered users
7218 resources