நூலகத்தில் நாம்

Resource Info

Basic Information

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-2, பருவம்-3, பாடம்-7லுள்ள "நூலகத்தில் நாம்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம். 

சுபாஷினி என்ற ஆசிரியர், தான் பின்பற்றும் பாடத்திட்டத்தை நம்மிடம்,    பகிர்ந்துள்ளார்.

இது "திசைமானி"(பாதை-3, பயணம்-4), என்ற ஆசிரியர்களுக்கான இரு மாத இதழிலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

Lesson plan Details

Duration: 
(All day)
19446 registered users
7743 resources