முயலும் ஆமையும்(மீண்டும்)

நிதானமான அதேசமயம் தளராத முயற்சியுடைய ஆமை, கர்வம் பிடித்த முயலை வென்ற பந்தயம் பற்றி நினைவிருக்கிறதா? இப்பொழுது மீண்டும் அதே இருவர் இணைந்து, ஒரு செயலை செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுவிட்டது. ஒருவரின் உதவியின்றி மற்றொருவர் செயல்பட முடியாதென்பது இருவருக்கும் தெரியும். ஆனால், இந்த பழைய எதிரிகள் இணைந்து செயல்படுவது சாத்தியமா?

18314 registered users
7142 resources