மாதுளைமுத்தின் இன்சுவை

ஜூஸ் பாக்கெட் அல்லது ஜாம் பாட்டிலில் மட்டுமே பழங்களின் சுவையை அறிந்த நகரத்தில் வாழும் ஒரு சிறுவன் ராஜூ. ஒரு நாள் அவனுக்கு, அவனது தாத்தாவின் பழத்தோட்டத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. பிறகு என்ன ஆயிற்று?

18319 registered users
7150 resources