கேள்விகள்

By editor_ta | ஜூன் 10, 2015

கேள்விகளை யார் கேட்பது? ஆசிரியர்களா அல்லது மாணவர்களா? அது சூழலை பொருத்தது அல்லவா. சரி. கேள்விகளுக்கு பதில் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? பெரியதாகவா? சிரியதாகவா? எழுத்தின் மூலமா அல்லது பேச்சு மூலமா அல்லது நடத்தை மூலமா? என்பதையும் தாண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு. கேள்வி சரியானதாக இருக்கும் போது மட்டும் தான், பதில் முக்கியமானதாகிறது. அத்தகைய சரியான கேள்விகள் உங்களுடைய வகுப்பறையில் யாரேனும் கேட்டாரா? அவ்வாறெனில், அக்கேள்வி என்ன? அதை இங்கு பதிவு செய்யுங்களேன்!

19182 registered users
7451 resources