வகுப்பறை வளங்கள்

19182 registered users
7449 resources
வேறுபாடுகள்கட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஜூலை 31, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes

ஜீவராசிகளிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை குழந்தைகள் அறிய, ஒரு சில செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ள இக்கட்டுரை, "பல்லுக்கு மெதுவாய்ப் பணியாரம்" என்ற துவக்க கல்விக்

வாசனையுணர்வுகட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஜூலை 31, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes

வாசனையுணர்வை, குழந்தைகள் அறிய, நிறைய விளையாட்டுகளை கொண்டுள்ள இக்கட்டுரை, "பல்லுக்கு மெதுவாய்ப் பணியாரம்" என்ற துவக்க கல்விக்கான செயல்பாட்டுக் கைய

சுவையுணர்வுகட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஜூலை 31, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes

சுவையுணர்வை, குழந்தைகள் அறிய, நிறைய விளையாட்டுகளை கொண்டுள்ள இக்கட்டுரை, "பல்லுக்கு மெதுவாய்ப் பணியாரம்" என்ற துவக்க கல்விக்கான செயல்பாட்டுக் கையே

பார்வையுணர்வுகட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஜூலை 29, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes

பார்வையுணர்வை, குழந்தைகள் அறிய, நிறைய விளையாட்டுகளை கொண்டுள்ள இக்கட்டுரை, "பல்லுக்கு மெதுவாய்ப் பணியாரம்" என்ற துவக்க கல்விக்கான செயல்பாட்டுக் கை

சில விளையாட்டுகள்-மொழிகட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஜூலை 27, 2015 மொழி | 0 Likes

மொழித் திறனை வளர்க்க, நிறைய விளையாட்டுகளை கொண்டுள்ள இக்கட்டுரை, "பல்லுக்கு மெதுவாய்ப் பணியாரம்" என்ற துவக்க கல்விக்கான செயல்பாட்டுக் கையேட்டிலிரு

ஒலியுணர்வுகட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஜூலை 09, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes

ஒலியுணர்வை, குழந்தைகள் அறிய, நிறைய விளையாட்டுகளை கொண்டுள்ள இக்கட்டுரை, "பல்லுக்கு மெதுவாய்ப் பணியாரம்" என்ற துவக்க கல்விக்கான செயல்பாட்டுக் கையேட

அப்புக்குட்டியும் பச்சை மிளகாயும்E-Book | By Tamil Nadu Science Forum , Common Resources |  ஜூலை 03, 2015 மொழி | 0 Likes

"அப்புக்குட்டியும் பச்சை மிளகாயும்" என்ற கதை "பல்லுக்கு மெதுவாய்ப் பணியாரம்" என்ற துவக்க கல்விக்கான செயல்பாட்டுக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

பக்கங்கள்

வகுப்பறை வளங்கள்