வகுப்பறை வளங்கள்

19182 registered users
7449 resources
மரபுச் சொற்களை அறிவோம்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 18, 2016 மொழி | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வியில் தமிழ் பாடத்தில், வகுப்பு 3 ல், பருவம் 3 ல், பாடம் 5 லுள்ள "மரபுச் சொற்களை அறிவோம்" என்ற பாடத்திற்கான திட்டத்தை நம்மிடம் பகிர்ந்துகொள்கிறார் ஆசிரியர் அமிர்த கௌரி.

மரபுச் சொற்களை அறிவோம்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 18, 2016 மொழி | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வியில் தமிழ் பாடத்தில், வகுப்பு 3 ல், பருவம் 3 ல், பாடம் 5 லுள்ள "மரபுச் சொற்களை அறிவோம்" என்ற பாடத்திற்கான திட்டத்தை நம்மிடம் பகிர்ந்துகொள்கிறார் ஆசிரியர் அமிர்த கௌரி.

நூலகத்தில் நாம்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 05, 2016 மொழி | 0 Likes

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-2, பருவம்-3, பாடம்-7லுள்ள "நூலகத்தில் நாம்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம். 

யானை வருது! யானை வருது!பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  செப் 27, 2016 மொழி | 0 Likes

இங்கு, இரு ஆசிரியர்கள் தாங்கள் பின்பற்றும் பாடத்திட்டத்தை நம்மிடம் பகிர்ந்துள்ளனர்.

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-1, பருவம்-2, பாடம்-2 ற்கான பாடத்திட்டம். 

பாதுகாப்புபாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  செப் 23, 2016 சமூகப் பாடங்கள் | 0 Likes

"முதலுதவி செய்வதில் வயது வரம்பு கிடையாது.

தோழிக்கு விருந்துபாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  செப் 22, 2016 மொழி | 0 Likes

புரிதலுடன் வாசித்தல் என்பது மொழிக்கற்றலின் முக்கிய

மானின் விடுதலைபாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  செப் 20, 2016 மொழி | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வியில், தமிழ் பாடத்தில், மூன்றாம் வகுப்பு, பருவம்-3, பாடம்-1 லுள்ள "மானின் விடுதலை" என்ற பாடத்தை குழந்தைகளுக்கு எவ்வாறு கற்பிக்கலாம் என தனது கருத்துகளைு ஆசிரியர்கள் சேர்ந்து கட்டுரையாக

பக்கங்கள்

வகுப்பறை வளங்கள்