கூட்டலும் அதன் அமைப்புகளும்

கூட்டலிலுள்ள "ஒன்று சேர்த்துக் கூட்டல்" முறை மற்றும் "பெருக செய்யும் கூட்டல்" முறையைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் நமக்கு விளக்கியவர் ஆசிரியர் விசாகன், அரசு பள்ளி, கோபாலன் கடை, புதுச்சேரி.

இக்கட்டுரை "திசைமானி"(பயணம்-3) என்ற ஆசிரியர்களுக்கான இதழிலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

18473 registered users
7227 resources