ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೊಗ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಿರಿ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 02 mins

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ

18332 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7152 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು