ಬದಲಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 03 mins

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಕೋನಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕುರಿತು  ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಮೋಜಿನ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಬದಲಾದರೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬದಲಾಗದ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ.
 

17370 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6658 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು