ಧಾತುಗಳು , ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಗಳು

Description: 
00 hours 31 mins

ಈ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ  ಮೂಲಭೂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

18465 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7225 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು