ದೃಶ್ಯ ಮೋಡಿ-3ಡಿ ಮೊಸಳೆ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 03 mins

ಚಿತ್ರ ಕಲೆ, ಹಸ್ತಕಲೆ ,ಕೊಲಾಜು ಮುಂತಾದವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಮೊಸಳೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಮೋಡಿ ನೋಡಿರಿ.

17903 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6745 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು