ದೃಶ್ಯವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 03 mins

ತ್ರಿಜ್ಯ,ಸುರುಳಿ ಮತ್ತು ತರಂಗದಂಥ ಅಲೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ - ಮೂರು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು  ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ Moire ವಿನ್ಯಾಸ  ನೋಡುತ್ತೀರಿ. -

17923 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6752 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು