ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 07 mins

ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂತಿರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪುಣೆ, ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಲೆಯು1880 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್  ಅವರಿಂದಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದದು

18477 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7227 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು