ಟ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕುಣಿತ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 06 mins

ಚೀನಾದ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರದ ಆಟTangram ನ ರಂಗುರಂಗಾದ ಕುಣಿತವನ್ನು John Moore ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತ

"Radioactivity (2009 Remaster)"

17370 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6658 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು