ಟ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕುಣಿತ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 06 mins

ಚೀನಾದ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರದ ಆಟTangram ನ ರಂಗುರಂಗಾದ ಕುಣಿತವನ್ನು John Moore ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತ

"Radioactivity (2009 Remaster)"

17905 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6745 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು