ಚಾಕ್ಷುಷ ಬೀಜಗಣಿತ 3 -

Visual Algebra: (a+b)²+(a-b)²=2(a²+b²)
ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 01 mins

 ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ =(a+b)²+(a-b)² = 2(a²+b²) ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

18051 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6931 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು