ಗಂಟೇ ಕಟ್ಟದ ಬೆಲೂನ್

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 02 mins

ಊದಿದ ಬೆಲೂನ್ಗೆ ಕಂಠದ ಬಳಿ ಗಂಟನ್ನೇ ಕಟ್ಟದೆ ಗಾಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡೋಣ.

17373 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6658 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು