ಕುಲುಕುತ ಇಳಿಯುವ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 02 mins

ಒಂದು  ಖಾಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಕವಚದ ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಾಗದದ   ಕ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.  ಕ್ಲಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ  ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ದಾರವೊಂದನ್ನು ಪೋಣಿಸಿರಿ.  ದಾರದ  ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಕಟ್ಟಿರಿ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣದ   ಡ್ರಾವರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ದಾರವನ್ನು   ಲಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆದು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲುಕುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ಮೋಜನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

 

18934 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7394 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು