ಕುಣಿಯುವ ಕಾಂತೀಯ ಬೊಂಬೆ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 04 mins

 ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಲು ಚುಂಬಕದ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.ಒಮ್ಮೆ ಎಳೆದು  ಕೈಬಿಟ್ಟರಾಯಿತು ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ತೂಗುತ್ತಾ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

17370 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6658 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು