ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ೩೦ ವಿಧ

ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ೩೦ ವಿಧ
ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 26 mins

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ೩೦ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ,

ಮೂಲ: Yuvaraj Madha - Artifacts 

17290 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6659 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು