ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ೩೦ ವಿಧ

ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ೩೦ ವಿಧ
Description: 
00 hours 26 mins

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ೩೦ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ,

ಮೂಲ: Yuvaraj Madha - Artifacts 

18464 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7225 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು