ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಹೆಣಿಗೆ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 03 mins
 ಪಂಚಕೋನಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಷಟ್ಕೋನಾಕೃತಿ ಮಾಡಲು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತುಂಡುಗಳ ಹೆಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.   ಈ ರಚನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಂಟು ಇಲ್ಲದೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಿದ್ದರೂ ಬೇರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
 

 

17900 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6744 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು