ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

19031 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7427 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಚರಣೆ: ವಂದನಾ ಮಹಾಜನ್ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Jun 02, 2018  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 
 
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾವೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ:
 
ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು ೧.೨.೧ ಕನ್ನಡ e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing | Mar 02, 2018  | ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
೧.೨ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು ೧.೨.೧ ಕನ್ನಡ ಸಮಯ : ೧೨೦ ಗಂಟೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ೧೦೦ ತಾತ್ವಿಕ : ೪೫ ಗಂಟೆಗಳು ಆಂತರಿಕ-೪೦ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ : ೭೫ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಹ್ಯ _ ೬೦ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾವು
ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing | Mar 01, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ.

 

ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing | Mar 01, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ.

 

ಬಹುಭಾಷಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Feb 23, 2018  | ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು, ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಪೀಠಿಕೆ

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ- ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Feb 09, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 1950 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ,ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ - ಪೆರಿಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Jan 24, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತೀ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವವರು ವಿರಳವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನುಭವ.

ಪುಟಗಳು(_e):

ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ