ಸೂಕ್ತಿ ಜೆನ್ ಕಾಮಿಕ್ಸ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

 

http://zenpencils.com/comic/40-never-give-up/

18619 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7273 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು