ಸಮಾವೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.- ಗ್ರಹಾಂ ಗ್ರೀನ್

18492 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7235 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು