ಶಾಲೆ ಉತ್ಸಾಹ

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

 “ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ  ಸ್ಕೂಲ್ ಇವತ್ತು” ಎಂದು  ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ  ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದಿದ್ದಾಗ ನೀವೆಷ್ಟು  ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ? ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿ , ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ ಹೋದರೂ  ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.

19218 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7452 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು