ಶಾಲಾ ಪರಿಸರ

ಪರಿಸರದ ಪಾಠಗಳು ಇತರೆ ಪಠ್ಯಗಳಂತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು.ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಗಿಡ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಒಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ತರರೊಬ್ಬರು ಬಂಜರಾಗಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಳನಳಿಸುವ ನಂದನ ವನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲದೆ.

ಕನ್ನಡ
18071 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6932 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು