ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ

ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕೆಳವಿವರಗಳನ್ನು (Sub titles) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು.

 

17693 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6705 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು