ಪರಿಶ್ರಮ

ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳೇ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.ಇಂಗ್ಲಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ,ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಲು ಮುಖ್ಯ.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ SDMC ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ
18071 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6932 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು