ಜೀವನ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

 

http://zenpencils.com/comic/40-never-give-up/

ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು ಬಯಲು 55ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

Transition ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಯಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ಹೊರಬಂದಿದೆ.

 ಸಂತಸ ಅರಳುವ ಸಮಯ... ಮರೆಯೋಣ ಚಿಂತೆಯಾ...ಇದು ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರ ಕಾಲ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮಾರ್ಚ್ 2014 ರ  ಬಯಲು ಸಂಚಿಕೆ  ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಕನ್ನಡ
18808 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7333 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು