ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸರಣಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಶಪಾಲ್  ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. 90 ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ನಂತರ 24-07-2017 ವರು ದೇಹಾಂತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

18448 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7204 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು