ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದು.

ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಜ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಒಡನಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

 

18456 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7218 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು