ಕೌಶಲ್ಯ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೂ ಇದೂ  ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವುದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಎರಡು ವರ್ಷದ  ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗುರುತು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿನ   ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ  ಮೇಣದ ಬಳಪ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಗೀಚಲಾರಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು  ಈ ಗೀಚು ಕಲೆಯಿಂದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು  ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ  ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನು  ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ?  ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಖಾಯಂ ಛಾಪು ಒತ್ತುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
 
18482 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7227 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು