ಕಲ್ಪನೆ

ಶ್ಯಾಮನಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

 

ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ಇವರು ದಂತವೈದ್ಯರು, ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ  ವೆಬ್  ಕಾಮಿಕ್ ಕಲಾವಿದರು. ಕಾಮಿಕ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾಂಟ್ ಸ್ನೈಡರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರ ಕುಂಚ ಚಿತ್ರಿಸದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟವಿರಲಿ ಕನಸೇ ಇರಲಿ.ಕಲೆಇರಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿ  ಮುಗ್ದ ಮನವಿರಲಿ ಸ್ನಿಗ್ದ ಕವನ ವಿರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡುತ್ತವೆ.

ಅದರ ಒಂದು ತುಣುಕು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಲೇಖನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪಾಠಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

18610 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7272 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು