1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆ

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:indian_provinces_and_presidencies_at_1947-2.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Color
17939 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6761 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು