ಸರಳ ಯಂತ್ರಗಳು-3

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:img_0132_eng_evs_simple_machine.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Black and White
19736 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7779 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು