ವಿಜ್ಞಾನ ವೆಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಆಟ ವಿಶ್ವವೇ ಅದರ ಆಡುಂಬೊಲ

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:science_poster_kannada_small-01.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Color
19736 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7779 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು