ರೋಮನ್ ಲಿಪಿ ಬೆಳೆದ ಬಗೆ

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:alphabets.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Black and White
18620 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7274 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು