ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:measure.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Color
17804 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6718 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು