ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:measure.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Color
17292 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6659 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು