ಚದುರಂಗದ ಮಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:kn-chess_board_pattren.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Color
18812 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7333 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು