ಕಲಿಕೆಯ ಬಳ್ಳಿ-ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:final_outline_200_dpi.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Illustration
ಬಣ್ಣ: 
Black and White
18927 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7393 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು