ಆಮೆ

Image: 

ಚಿತ್ರವನು ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:torto2.jpg
ಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ : 
Photograph
ಬಣ್ಣ: 
Color
Image Description: 
ಆಮೆಯು ಉರಗಗಳ ಜಾತಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ
19736 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7779 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು