ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮಾನುಭವ ಸದಾ ಸವಿನೆನಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅನುಭವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.ನಿಮ್ಮ ಸ್ವವಿವರದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಶಾಲೆ,ವರ್ಷ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

 

Date: 
ಗುರುವಾರ, August 20, 2015 - 4:15pm
Venue: 
ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾರತ
18472 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7227 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು