ಹ್ಯೂಗೊ ಮತ್ತವನ ಗೆಳೆಯರು

ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಭಾಷೆಯ ಗೊಡವೆ ಏಕೆ?  ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಯಾನು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಹ್ಯೂಗೊ ಮತ್ತವನ ಗೆಳೆಯರು ಇ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯಲಿ.

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: hugo-colouring-book_.pdf
18904 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7422 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು