ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುಗಾರಿಕೆ :ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸ

ಈ ವ್ಯಾಸಂಗಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ‘ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ’ ಅಧ್ಯಾಯ ವನ್ನು  ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ss02_kn_final_bio.pdf
18611 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7272 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು